مجموعه مدیریت چابک ( مدیریت پروژه چابک)

با توجه به ضرورتهای مورد نیاز جهت چابکی مدیریت پروژه ها و الزام سازمان های ایرانی به چابک شدن جهت رقابت با شرکتهای داخلی و یا خارجی هدف اصلی از طراحی این دوره بوده است.با آموزش مدیریت پروژه به روش چابک، سازمانها قادر خواهند بود تا نحوه برخورد با مواردی همچون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در پروژه، کیفیت مطلوب و انتظار مشتریان از نحوه دریافت سطح مناسبی از خروجی پروژه را فرا گیرند و بتوانند در عرصه های مختلف داخلی و خارجی، موفق ظاهر شوند.

در این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا:با متدولوژی های مدیریت پروژه به روش چابک (Agile) آشنا شده و تفاوتها و شباهت های آن با روش های سنتی را بشناسند.

با تکنیکها و مهارت های کلیدی مدیریت چابک آشنا گردند.

    نسبت به فرایند التزام مشتری شناخت پیدا نموده و نحوه چگونگی تحویل ارزش به مشتری را بیاموزند.

    ضمن شناخت فرایند مدیریت ریسک چابک، برنامه ریزی تطبیقی (Adaptive Planning) در این حوزه را فرا گیرند.

    با فرایند مدیریت ارتباطات چابک و کار تیمی، ارتباط ایجاد نمایند.

    نحوه شناسائی مشکلات، بهبود عملکرد و یکپارچگی پیوسته را در دستور کار خود قرار دهندپروژه است.برای اطلاعات بیشتر به سایت Lms.den.ir مراجعه نمائید.

شماره تماس : ۴۲۷۱۰۱۷۵-۴۲۷۱۰۱۸۹

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد