جعبه سیاه خبر

در جبعه سیاه خبر این هفته رضا رفیع به رابطه کرونا و نیسان آبی پرداخت و ذکر خیری هم از ایوانکا ترامپ و روغن بنفشه کرد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد