در حالی که فقر شدید در کشورهای با درآمد متوسط کاهش یافته است، اما در فقیرترین کشورها و کشورهایی که تحت تأثیر شکنندگی، درگیری یا خشونت قرار دارند، نرخ فقر همچنان بدتر از قبل از همه گیری است. تداوم فقر در این کشورها دستیابی به سایر اهداف کلیدی توسعه جهانی را بسیار دشوارتر می‌کند.

بر اساس گزارشی که در وبسایت بانک جهانی و با استناد به آمار پلتفرم نابرابری و فقر منتشر کرده، در سال 2023 تعداد افرادی که زیر خطر فقر جهانی (درآمد روزانه 2.15 دلاری) قرار دارند به 690 میلیون نفر رسیده که اگر چه نسبت به سال 2022 بیش از 13 میلیون نفر کاهش یافته ولی نشان کاهش سرعت مبارزه با فقر می‌دهد. از سال 2020 تا 2023 در مجموع میزان فقر 10 درصد کاهش یافته و این در حالی است که بین سالهای 2010 تا 2013  میزان کاهش فقر 34 درصد بود.