عملکرد بورس در اولین روز تیر ماه 1399

بازار در حالی تابستان را آغاز کرد که به نظر میرسد قصد ندارد روند مثبت خود در افزایش شاخص کل را متوقف کند. اما امروز گروه های مختلف وضعیت های مختلفی داشتند... رفتار صنایع مختلف امروز چگونه بود؟ روند آتی بازار به چه صورت خواهد بود؟ چه عواملی در این مسیر اثرگذار خواهند بود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد