متقى مى گوید این مذاکرات، فضای ابهام مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا را که بعد از خروج ترامپ از برجام متوقف شده بود، شکاند.