هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در این قسمت از برنامه راهبرد توضیح داد که دولت بایدن رویکرد ترکیبی منطقه‌ای را در ارتباط با ایران دنبال می‌کند که تفاوت‌ها و تمایزهای ظریف و پیچیده‌ای با سیاست منطقه‌ای دولت ترامپ دارد.