اما محبوبیت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که کشورش این روزها تحت شدیدترین تحریم هاى غرب قرار دارد، نزد مردم روسیه چقدر است؟ آیا جنگ روسیه علیه اوکراین موقعیت پوتین را متزلزل کرده است؟ 

دکتر محمود شورى، معاون موسسه مطالعات ایران و اوراسیا مى گوید آینده سیاسى پوتین به سرنوشت جنگ بستگى دارد. هرچند محبوبیت رئیس جمهور روسیه از ابتداى جنگ افزایش یافته و غرب هم نتوانسته روسیه را در انزواى مدنظر خود قرار دهد. 

به گفته شورى سناریوى شکست روسیه به عنوان یک قدرت هسته اى در جنگ با اوکراین خیلی ضعیف است.