درواقع هنوز خواسته های تهران و واشنگتن از گفتگوهای هسته ای با هم فاصله زیادی دارد و مشخص نیست اگر  گفتگوهای وین بار دیگر آغاز شود چارچوب مذاکراتی به چه صورت خواهد بود و تحت چه شرایطی طرفین به میز گفتگو بازمی گردند. در این قسمت از برنامه راهبرد در گفتگو با هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین الملل به این پرسش ها پاسخ دادیم.