سه پیامد جهانی فوری که جنگ اوکراین به دنبال خواهد داشت تورم بالاتر، رشد اقتصادی کمتر و برخی اختلالات در بازارهای مالی خواهند بود. 

ازطرف دیگر از پیامدهای بلندمدت این جنگ می توان به تضعیف بیشتر سیستم زنجیره‌های تامین جهانی اشاره کرد. 

به نظر می رسد در این بحران روسیه به سمت چین چرخش پیدا می کند.