اما این نخستین باری نیست که رئیس‌جمهور ۷۹ ساله آمریکا، لحظاتی عجیب را در برابر دوربین به ثبت می‌رساند.