در حین ارائه این گزارش انتقاداتی به شورای پنجم وارد شد، شورای پنجمی‌ها به ترک فعل متهم‌ شدند، برخی از اعضای شورای ششم تاکید داشتند که آن‌ها یک خط از گزارش‌های حسابرسی دوره خودشان در شورا را مطرح نکردند.

 

درباره این انتقادات و پرسش‌هایی از این دست با مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه شورای پنجم شهر تهران گفت‌وگو کردیم.