جمعیت ایران طی ۵ تا ۳۰ سال آینده در ۶ سناریو بررسی شد که تنها در یک صورت جمعیت کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.