به گزارش اکوایران، صنایعی که بسیاری از آنها مخصوصا در سال‌های اخیر و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم شرایط سختی را پشت سر می‌گذارند. پس نه تنها برای باشگاه‌داری اشتیاق نشان می‌دهند، بلکه از ریخت و پاش‌های میلیاردی هم ابایی ندارند.