چهارمین همایش و نمایشگاه اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران کار خود را در محل هتل المپیک آغاز کرد و در مراسم افتتاحیه به واکاوی مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. سخنرانان مراسم افتتاحیه سعی کردند مشخص کنند که دور برگردان اقتصاد ایران در چه برهه ای ‌رقم خورد و چگونه به جایی رسیدیم که امروز اقتصاد درجا می زند. درجا زدنی که گریبانگیر کلیه صنایع کشور هم شده است.  

این همایش قصد دارد، تهدیداتی که متوجه صنعت پلاستیک کشور است را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به معرفی فرصت های این صنعت برای سرمایه گذاران بپردازد.