به گزارش اکوایران: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد. بررسی وضعیت تولید این دو گروه نشان می‌دهد از آبان  سال ۱399 تا خرداد ۱۴۰۱ برخلاف دوره قبلی رشد تولید صنایع صادرات محور از رشد تولید سایر صنایع پایین‌تر بوده است. البته این اختلاف از خردادماه به بعد کمتر شد و در تیرماه رشد تولید هرگروه تقریبا برابر شده است. بطوریکه براساس ارزیابی‌ها در مرداد تا مهر سال گذشته بعد از ۲۲ ماه رشد شاخص تولید شرکت‌های صادراتی بیشتر از سایر شرکت‌ها شد. اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ اختلاف رشد این دو گروه بسیار کم شد. بطوریکه در اردیبهشت علیرغم اینکه رشد تولید شرکت‌های صادرات محور منفی شد، رشد شرکت‌های کمتر متکی به صادرات به ۶٫۷ درصد رسید.

بررسی اثر صادرات بر رشد تولید، شرکت‌ها بر اساس درجه صادرات محوری‌ به دو گروه تقسیم شده است (مالک در اینجا درصد محصول صادراتی به کل فروش در هر شرکت بوده است).  براساس نمودار «رشد تولید در شرکت های صادرات محور در مقایسه با سایر شرکت ها» نشان می‌دهد قسمت‌های هاشور کمرنگ‌ خورده دوره‌هایی را مشخص می‌کند که رشد تولید در شرکت‌های ‌صادرات محور پایین‌تر از سایر شرکت‌های با وابستگی کمتر به‌ صادرات بوده است و در آن دوره‌ها موانع‌ صادراتی‌ مانع بالقوه رشد تولید بحساب می‌‌آید و دوره‌هایی که هاشور پررنگ خورده اثر محدودیت صادرات عمیق‌تر است. (همبستگی منفی بین وابستگی به صادرات و رشد بیشتر است).

11111111111