او می‌گوید: میزان مصرف آب در صنعت کشور ۳ درصد است در حالی که ۸۸ درصد آب در حوزه کشاورزی استفاده می‌شود. وی با اشاره به پروژه نمک‌زدایی در خلیج فارس بیان کرد: سهم خلیج فارس حدود ۲۴ درصد  از کل نمک‌زدایی آب دریا در جهان، حدودا معادل ۲۶ میلیون مترمکعب در روز است.