دو آمار متناقض مسکنی «یک نهاد رسمی آماری»

نرخ جمعیت اجاره نشین ها در دو گزارش نهاد رسمی آماری کشور تناقض دارد. سهم مستاجران چند درصد است؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد