امروز دلار در بازار آزاد تهران به ۲۹ هزار و ۳۵۰ تومان رسید و تفاوت این نرخ با بازار متشکل ارزی کاهش یافت.

دلار در هرات و سلیمانیه به ترتیب ۲۹/۳۶۰ تومان و ۲۹/۵۸۰ تومان است.

حباب دلار نسبت به درهم نیز با اندکی افزایش به ۲۴۱- رسید.

هر قطعه سکه تمام ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و هر قطعه ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

حباب ربع سکه امروز حدودا ۶۶۷ هزار تومان و سکه تمام نیز ۳۱۲ تومان است.