برنامه فرادید

اهمیت نرخ بهره

نرخ بهره برآمده از ترجیح زمانی چگونه می‌تواند منجر به متعادل شدن چرخه های رکود و رونق شود؟ چگونه مکانیسم نرخ بهره تعادلی باعث رشد اقتصادی می شود؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد