در برنامه چارسو اکوایران با عظیم ثابت در این خصوص صحبت کردیم که بهترین عملکرد در خصوص سرمایه گذاری در بورس و بازارهای موازی چیست؟