در پی اعلام این خبر، روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد، به رغم تکلیف قانونی مجلس به دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، تاکنون حذف این ارز به وزارت بهداشت اعلام نشده است.

این موضوع واکنش مجلس را هم در پی داشت.

سرانجام تکلیف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ چیست؟