اما چرا اینطور است؟ صحبت های فخرالدین زاوه کارشناس اقتصاد مسکن را در اکوایران ببینید: