در حالیکه برای مدت ۲ هفته، آرامکوی عربستان توانسته بود جایگاه اول را از اپل برباید، این صدرنشینی دوام چندانی نداشت و اپل به جایگاه همیشگی بازگشت.