در حالی که ترکیه برای جایگزینی روسیه در مسیرهای ترانزیتی دیپلماسی فعال اقتصادی داشته است ایران در این زمینه منفعل بوده است. گزارش اکوایران در این باره را بخوانید:
 


ترکیه ایران را دور می زند؛ مسیر جدید جایگزین جاده ابریشم