این کشور سال ها است که میزبان مهاجران از جمله ایرانیان بوده است. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: