این در حالی است که بسیاری از نزدیکان دولت کنونی تورم سال جاری را به دولت قبل نسبت می دهند. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟ در اکوایران ببینید: