اما مشکل اصلی در کجاست؟ چرا وزیر صمت اولین وزیر اخطاری دولت کنونی بوده است و طرح استیضاح او نیز به راه افتاده است؟
گزارش اکوایران در این باره را ببینید: