آیا اظهارنامه های مالیاتی به روشی برای دور زدن پرداخت مالیات توسط این گروه ها شده است؟ گزارش اکوایران را ببینید: