البته امیدهای کوتاه مدتی هم در بازار دیده می شود. گزارش چارسوی اکوایران درباره روند این روزهای بورس و همچنین سناریوهای پیش رو را ببینید: