به گزارش اکو ایران در روز دوم معاملاتی مرداد ماه صنعت فرآورده های نفتی با استقبال سرمایه گذاران مواجه بود. نمود این استقبال را میتوان از ارزش معاملات امروز این صنعت که حدود 8 برابر روز شنبه 1 مرداد ماه بود مشاهده کرد.این استقبال بیشتر از طرف خریداران حقوقی بود که نشان دهنده ارزش شرکت های این صنعت در کف قیمتی بازار دارد.

مقایسه جریان پول حقیقی در 7 صنعت بزرگ بورس تهران

ورود و خروج پول حقیقی در بورس تهران دیروز منفی 228 میلیارد تومان بود و در فرابورس نیز به منفی 139 میلیارد تومان رسید. در بین 7 صنعت بزرگ تهران نیز تمام صنایع به جز گروه فرآورده های نفتی با خروج پول حقیقی مواجه بودند اما در صنعت فرآورده‌های نفتی، 2 تیرماه با ورود 22.3 میلیارد تومان پول حقیقی شرایط خواصی برای معاملات تعدادی از نماد این صنعت ایجاد شد.

ورود و خروج به صنایع در 2 مرداد

جریان لحظه ای پول حقیقی به گروه نفتی ها

در صنعت فرآورده های نفتی، دیروز تا ساعت 11 روند بازار که یک روند نزولی بود مشاهده می شد و با خروج پول حقیقی از این صنعت مواجه بودیم. در ساعت 11:10 با خرید حجیم حقوقی ها این روند شکست و بازار به سمت مثبت شدن جریان پول حقیقی حرکت کرد. در ساعت 12 این جریان به اوج خود رسید و تا انتهای بازار مثبت ماند.

سهم های شبندر، شتران، شرانل و شپنا که در روز یکشنبه مثبت بودند شرایط بنیادی مناسبی دارند اما در بازار حال حاظر نماد های زیادی با این شرایط وجود دارند. می توان نتیجه گرفت که رشد این سهم ها وابسطه به عملکرد مالی شرکت های آن ها نیست و خرید حقوقی ها باعث شکل گیری شرایط مناسب برای خرید حقیقی ها شد که در پایان وقت برآیند معاملات حقیقی ها را به مثبت 22.3 میلیارد تومان در صنعت فرآورده های نفتی رساند.

لحظه ای ورود و خروج به صنعت نفت 2 مرداد