وضعیت مصرف در اقتصاد کشور چگونه بود؟ مصرف خانوار چه سهمی از اقتصاد کشور دارد؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: