آمار بخش ساختمان در بهار 1401 حاکی از منفی شدن رشد این بخش دارد. دلیل این امر چیست؟ گفتگوی ابوالفضل خاوری نژاد، مدیر کل پیشین آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در این باره را ببینید: