اما چرا این موضوع صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند؟ گزارش اکوایران در این باره را ببینید: