داود دشتبانی، کارشناس مسائل قفقاز توضیح داد دولت‌هایی که در این پروژه شراکت داشتند می‌خواستند یک کوریدور مهم انتقال انرژی به طور مستقیم از آذربایجان و نخجوان به ترکیه و اروپا متصل شود. این کارشناس همچنین تاکید کرد غرب می‌خواهد مسیرهایی که ایران و روسیه در پروژه یک کمربند-یک جاده از آن بهره می‌برند را مسدود کند.