دوره ای که در آن مسائل بنیادی اقتصادی با دهه گذشته بسیار متفاوت است. گزارش اکوایران درباره جزییات این تغییر فضا را در لینک زیر بخوانید: