موضوعی که به خوبی عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار را نشان می دهد. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: