گزارش این هفته مارکت تایمز اکوایران با حضور علی رضاپور را درباره وضعیت بازار جهانی در این هفته ببینید: