گزازش متراژ این هفته اکوایران در این باره را ببینید: