در این برنامه رئیس حزب سیاسی ملی گرای رودینا عنوان کرده بود که یک موشک سارمات برای نابودی جزایر بریتانیا کافی است. 
گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


تهدید اروپا به حمله اتمی در تلویزیون روسیه: با کرونومتر با بریتانیا صحبت کنید!