حال که این مذاکرات متوقف شده است تحلیل گران بر این باورند که هیچ جایگزین مناسبی برای برجام وجود ندارد. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


شکست کامل سیاست بایدن در قبال ایران