گزارش ها حاکی از آن است که غول های انرژی برای عقد قرارداد با قطری ها صف بسته اند!