میزان مقبولیت اجتماعی پوتین پس از جمگ چه تغییری کرده است؟ گزارش اکوایران را در این باره ببینید: