غلامرضا انصاری، مشاور وزیر خارجه در دیپلماسی اقتصادی در این قسمت از برنامه راهبرد ترضیح داد که برجام در صورت احیا شدن، معجزه نخواهد کرد؛ بلکه ایران باید با تشخیص و تبیین اولویت هایش از فرصت های پسابرجام استفاده کند.