اما آیا این روند همینطور ادامه پیدا خواهد کرد یا مسیر آن معکوس خواهد شد؟ علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز وضعیت احتمالی یوآن را در آینده پیش‌بینی کرده‌است.