همچنین قرار است در هفته پیش رو جزییات جلسه گذشته فدرال رزرو هم منتشر شود. علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز تاثیر این ۲ موضوع بر بازارهای مالی را بررسی می کند.