علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز اقدامات بانک مرکزی ژاپن و واکنش ین نسبت به آن را تحلیل کرده‌است.