به طور مشخص از سال ۷۶ وزارت مسکن سالانه بودجه ای را به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده ها شهرها اختصاص داده اما نکته این است که مساله حل نشده است. اخیرا هم دولت با طراحی یک بسته تشویقی که خطوط قرمز اسناد فرادست را کنار گذاشه سعی دارد نوسازی بافت فرسوده را تسریع کند.

در عین حال آمارها از افت شدید ساخت و ساز در پایتخت در ۴ ماهه امسال حکایت دارد. 

با این حال، این سوال مطرح است که سیاست جدید جواب می دهد یا خود تاوانی دارد؟ محمدسعید ایزدی معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی به این سوال پاسخ می دهد.