برنامه متراژ

کاهش قیمت مسکن اتفاق می افتد ؟

مسیر کاهش قیمت مسکن فراهم شده است. عواملی که در دو سال و نیم اخیر انرژی لازم برای جهش قیمت مسکن را از بیرون این بازار ایجاد کردند اکنون تغییر نقش داده اند و شرایط را برای بازگشت قیمت آپارتمان مهیا کرده اند.

موتور اصلی رشد قیمت مسکن در سال های ۹۷ و ۹۸ را بازار ارز تشکیل داد. شوک های ارزی چون باعث تولید نااطمینانی به آینده اقتصاد و در نتیجه تورم انتظاری در جامعه شد، این نگرانی را در بین دارندگان نقدینگی و سرمایه ایجاد کرد که برای در امان ماندن از تورم عمومی (جلوگیری از بی ارزش شدن سرمایه در برابر رشد قیمت ها)، آن را در یک بازار امن و مقاوم در برابر تورم وارد کنند.

تجربه دست کم سه دهه اخیر در بازارهای مختلف نشان می دهد: سرمایه گذاری ملکی هم کم ریسک و هم در مطمئن در برابر تورم عمومی است. میانگین رشد قیمت سالانه آپارتمان (و البته زمین) از سال های دور تا کنون همواره از میانگین تورم عمومی بیشتر بوده است. این به معنای آن است که ارزش واقعی دارایی های ملکی مثبت است و سرمایه افراد اگر وارد بازار مسکن شود در برابر تورم عمومی می تواند مقاومت کند.

ترکیب «انتظارات تورمی ناشی از بدبینی به آینده» و «مقاومت بازار ملک در برابر تورم» در سال های ۹۷ و ۹۸ و نیمه اول امسال باعث هجوم بخشی از سرمایه ها به بازار خرید آپارتمان شد از آنجا که همین ترکیب شوم، مالکان را از فروش واداشت در نتیجه، کسری عرضه در برابر تقاضای سرمایه ای حاضر در بازار مسکن مسیر جهش قیمت مسکن را نه تنها صاف که در برخی از ماه های اخیر، به سمت سرپایینی، شیب دار کرد.

اما اکنون این مسیر به نفع کاهش قیمت مسکن، تغییر شیب داده است.

انتظارات تورمی با کاهش قابل توجه نرخ ارز و قیمت سکه و شاخص سهام، فروکش کرده است. با تغییر اوضاع سیاسی در آمریکا، خوش بینی هایی نسبت به لغو تحریم ها، افزایش فروش نفت و در نتیجه بهبود شرایط (ارزی) بوجود آمده است. در این شرایط صاحب نظران اقتصادی معتقدند: حباب بازارها تخلیه خواهد شد. تیمور رحمانی، اقتصاددان درباره بازار مسکن می گوید: می تواند به شروع دوره پساجهش امیدوار بود چون زمینه ای برای رشد تند قیمت مسکن همچون دوره قبل وجود ندارد.

در برنامه متراژ، این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد