به نظر برخی از مسوولان اقتصادی گمان می کنند در شرایط نوسان بازارها، انتشار چنین آماری می تواند بر تلاظم بازارها اضافه کند. این در حالی است که برخی تحلیلگران اقتصادی خلاف چنین نگاهی را دارند.