علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران این ادعا را در گفت و گو با اکو ایران رد کرده است.